Par mums

Vairāk

Par mums

Tradicionālās kultūras biedrība Aprika ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas apvieno folkloras skolotājus, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājus un citus tradicionālās kultūras (nemateriālā mantojuma) apgūšanā, pārmantošanā un popularizēšanā ieinteresētus profesionāļus un interesentus. Tā dibināta 2009. gadā, lai pārņemtu Latvijas Universitātes Etniskās kultūras centra funkcijas, kas tika likvidēts 2008. gadā Latvijas Universitātei krīzes apstākļos veicot reorganizāciju un konsekventi pievēršoties tikai akadēmiskām funkcijām.

Mūsdienu kultūras kopainā, kur tradicionālā kultūra nav dominējošais kultūras tips, „Pulkā eimu, pulkā teku” (PEPT) ir bērnu un jauniešu interešu izglītības programma tieši tradicionālās kultūras (nemateriālā mantojuma) apguvei ar daudzām un dažādām norisēm, kuras strukturējas:

  • laikā – skolas mācību gada ietvaros,
  • telpā – Latvijas valstī ar tās valstiskajām un nevalstiskajām struktūrām, tās izglītības un kultūras iestādēs, katrā vietā veidojot savu īpašu lokālo variantu, kuru ietekmē vietējās varas realizēšanas tradīcijas, ekonomiskais un kultūras konteksts un cita starpā arī programmas dalībnieku – bērnu un pieaugušo individuālās īpatnības.

Tradicionālās kultūras biedrība „Aprika”, sadarbībā ar valsts institūcijām, piemēram, Valsts Izglītības satura centru (VISC), Latvijas Nacionālo kultūras centu (LNKC) un citām nevalstiskām organizācijām realizē bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmu „Pulkā eimu, pulkā teku”. Organizācija rīko bērnu un jauniešu folkloras festivālus, tradicionālās kultūras sarīkojumus dažādām auditorijām, gadskārtu svētkus, sniedz konsultācijas tradicionālās kultūras apgūšanas, pārmantošanas, tālāknodošanas jautājumos, izstrādā un realizē apmācības programmas gan tradicionālās kultūras pamatu apgūšanai, gan pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursu programmas, kuras tiek realizētas sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru. Viena no Aprikas funkcijām ir folkloras skolotāju  mūža izglītības un profesionālo kompetenču pilnveides programmu izstrāde un realizācija, tajā skaitā starptautisku projektu ietvaros. Aprika sadarbībā ar citām iestādēm un organizācijām rīko kursus, seminārus un konferences, kas veltīti dažādām tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas problēmām, tai skaitā stāstīšanas, dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas prasmju apgūšanai un pārmantošanai, piemēram, 2012. gadā konference Tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas aktuālās problēmas bērnu un jauniešu folkloras kopās: pieredze, izglītība, attīstība. NVO iespējas tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas veicināšanā sadarbībā ar Pārdaugavas Tautas mūzikas biedrību, ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, 2013. gadā Tradicionālās kultūras prasmju un iemaņu apgūšana: paaudžu sadarbība un mūsdienu izglītības konteksti, 2014. gadā Tradicionālās kultūras prasmju un iemaņu apgūšanas laiku lokos:noturīgais un mainīgais, 2015. gadā Folklora (tradicionālā kultūra, nemateriālās kultūras mantojums) izglītībā Dziesmu svētku tradīcijas kontekstā 20. un 21. gadsimta mijā. 2016. gadā ieplānota konference Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un popularizēšanas aktualitātes: prasme dot un prasme saņemt apmācības procesā. Jau konferenču nosaukumi vien pietiekami uzskatāmi parāda aktuālo, jomu raksturojošo jēdzienu folklora, tradicionālā kultūra un nemateriālais kultūras mantojums lietojumu, to mijiedarbību, lietojuma kontekstus un, iedziļinoties konferenču materiālos, var spriest par nemateriālā kultūras mantojuma jēdziena arvien plašāku lietojumu gan konferenču materiālos, gan ikdienas saziņā.

Mūsu

Mērķi

Tradicionālās kultūras biedrības Aprika ilgtermiņa mērķis

Tradicionālās kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma vērtību apzināšana, izpēte, saglabāšana, popularizēšana, tālāknodošana un pārmantošana.

Tradicionālās kultūras biedrības Aprika īstermiņa mērķi

  • Ikgadēju bērnu un jauniešu folkloras svētku  rīkošana sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru un citiem sadarbības partneriem.
  • Folkloras skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides programmu mācību satura izstrāde konkrētam mācību gadam.
  • Ikgadēju folkloras skolotāju un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju Vasaras skolu sarīkošana Latvijas vēsturiskajos novados.
  • Dažādu  tradicionālu prasmju un iemaņu apgūšanas praktisko apmācību rīkošana.
  • Ikgadējas folkloras skolotāju un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju konferences sarīkošana, lai izvērtētu konkrētajā mācību gadā paveikto un iezīmētu turpmākos projektus, to realizēšanas stratēģijas, ņemot vērā tradīciju dinamiku un mijiedarbi ar vēsturisko situāciju, kopienu un citiem kultūras kontekstiem.
  • Ikgadēja dažādu tradicionālās kultūras (nemateriālā kultūras mantojuma) jomu – tradicionālā stāstīšana, muzicēšana, dziedāšana, dejošana konkursu finālu sarīkošana Rīgā sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru, Rīgas Latviešu biedrību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latviešu Folkloras krātuvi un citiem sadarbības partneriem.
  • Regulāra līdzdarbošanās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, kā arī Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku folkloras programmu izveidē, sagatavošanā un realizācijā.
  • Regulāra līdzdalība Starptautiskā folkloras festivāla Baltica rīkošanā.

Tradicionālās kultūras biedrības Aprika mērķi tiek sasniegti, izstrādājot lokālus, reģionālus, nacionālus un starptautiskus projektus dažādiem projektu konkursiem un atbilstoši darba plānam un tos realizējot.