Realizētie projekti

īstenotie projekti

2015. gads

Starptautiskā folkloras festivāla Baltica 2015 ieskaņu sarīkojumi

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru tika īstenots projekts „Starptautiskā folkloras festivāla Baltica 2015 ieskaņu sarīkojumi” VKKF finansējums EUR 9300 izlietots, lai noorganizētu 5 seminārus Rīgā un Latvijas vēsturiskajos novados.

Pasākumus apmeklēja apmēram 80% folkloras kopu vadītāju, kopskaitā 160. Tika noorganizēti 27 festivāla „Baltica 2015” ieskaņas sarīkojumi visos Latvijas novados, galvenokārt tajās vietās, kurās nenotika paša festivāla aktivitātes. Ieskaņas sarīkojumos piedalījās apmēram 2500 dalībnieku, tai skaitā 3 folkloras kopas no Lietuvas un 1 no Igaunijas.  Kopīgais apmeklētāju skaits – apmēram 5000 novadu un pilsētu iedzīvotāju.

Bērnu un jauniešu folkloras kopu programma „Riti raiti”

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru īstenots projekts „Bērnu un jauniešu folkloras kopu programma „Riti raiti” XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos: sagatavošana un īstenošana, VKKF finansējums EUR 35000, kas izlietots lai izveidotu 13 reģionālos sarīkojumus Mūrmuižā, Rīgā, Madonā, Iecavā, Liepājā, Kazdangā, Nautrēnos, Līvānos, Katlakalnā, Zirņos, Upītā, Dignājā un folkloras konkursu finālus tradicionālajā dziedāšanā Dziesmu dziedu, kāda bija 2015, dejošanā Vedam danci 2015, tradicionālajā muzicēšanā  Klaberjakte 2015, stāstīšanā Teci, teci, valodiņa 2015; rotaļu programmu „Rotaļu raksti”, folkloras konkursu uzvarētāju koncertu „Gudru ņēmu padomiņu”, Sagatavoti 4 folkloras konkursu fināli un novērtēti 350 dalībnieki, katrs saņēma vērtējumu, ar to var iepazīties www.dziedundejo.lv. No labākajiem priekšnesumiem ir izveidots dalībnieku saraksts folkloras konkursu uzvarētāju koncertam “Gudru ņēmu padomiņu”. Sagatavota un realizēta 08.07. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un 10.07. laukumā pie  Brīvības pieminekļa folkloras kopu koprepertuārā programma “Rotaļu raksti”. Sagatvota un realizēta 08.07. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un 09.07. Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālēfolkloras konkursu uzvarētāju koncerta programma “Gudru ņēmu padomiņu”. Koncetu ierakstīja LTV un 2 reizes parādīja LTV 1. Kanālā. Sagatavoti un realizēti folkloras kopu individuālo programmu koncerti Vērmanes dārzā 09.07. uz Lielās un Mazās skatuves. Sagatavots un realizēts folkloras kopu uznācienu Mežaparka estrādē koncertā Manā dziesmā tu.

Folkloras kopu vadītāju un pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru īstenots projekts „Folkloras kopu vadītāju un pedagogu profesionālās pilnveides kursi”, VKKF finansējums EUR 3000 izlietoti lai no 18.09.-20.09 un 12 stundu profesionālās pilnveides kursus oktobrī un novembrī.

īstenotie projekti

2014. gads

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās pilnveides pasākumi

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts „Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās pilnveides pasākumi” VKKF finansējums EUR 5500. Lai atbalstītu bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājus, projekta ietvaros tika izveidota folkloras kopu pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu programma, kas sastāvēja no divām Vasaras skolām reģionos – Kurzemē, Liepājā 12.- 14 septembris un Latgalē, Līvānos 7.- 9. septembris. Vasaras skolas folkloras skolotāji tika iepazīstināti ar jaunā mācību gada tēmu „Mantojums” un darbības virzieniem gatavojoties Latvijas skolu jaunatne dziesmu un deju svētkiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta rotaļu programmas „Rotaļu raksti” sagatavošanai. Vienlaikus , izmantojot to, ka Vasaras skolas notika reģionos, īpaša uzmanība tika pievērsta reģiona lokālo tradīciju aktualizācijai folkloras kopu darbībā pieaicinot tradicionālās dziedāšanas autoritāti Līviju Otaņķi no Bārtas etnogrāfiskā ansambļa Liepājas Vasaras skolā un Turku folkloras kopu Līvānos. Vasaras skolas nodarbībās tika pilnveidotas dziedātprasmes, muzicēšanas prasmes, kustību prasmes un priekšnesuma sagatavošanas iemaņas Dinas Liepas, Daces Circenes, Inese Mičules, Ingunas Radziņas vadībā. Otra sadaļa profesionālās pilnveides pasākumu programmābija folkloras skolotāju profesionālās pilnveides kursi, kuros šajā pusgadā galvenā uzmanība pievērsta stāstīšanas prasmju pilnveidei (Guntis, Pakalns, Inguna Radziņa) un tautas tērpa valkāšanas tradīcijām (Anete Karlsone) un turpinājās darbs pie rotaļu programmas apgūšanas metodikas.

Pulkā eimu, pulkā teku

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts „Pulkā eimu, pulkā teku” pieredzes stāsti II” VKKF finansējums Eur 4600. Projekta ietvaros izveidots konferences „Tradicionālās kultūras prasmju un iemaņu apgūšana laiku lokos: noturīgais un mainīgais bērnu un jauniešu folkloras kustībā 20. un 21. gadsimta mijā” ziņojumu un diskusiju rezultātu apkopojums, sagatavoti raksti krājumam: Signe Pujāte „Par novērojumiem tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija 2014”, vērtējot vecākās grupas konkursantus”; Inita Šalkovska “Stāstnieku konkursa Teci, teci, valodiņa pieredze”; Oskars Patjanko “Par muzikantu konkursu “Klaberjakte 2014”; Guntis Pakalns “Šī gada lielākais 1.aprīļa joks?” par stāstnieku konkursu “Anekdošu virpulis 2014”; Dina Liepa “Klaberjakte 2014 – konkurss ar bīvības sajūtu; Baiba Krogzeme-Mosgorda “Stāstīšanas tradīcijas, repertuārs un bērnu stāstītprsmes attīstība – stāstnieku konkursa Teci. teci, valodiņa pieredze”; Dace Prūse “PEPT nopietnās dzimšanas dienas sakarā”; Helmī Stalte”Par dziesmām, dziedāšanu un bērnu un jauniešu folkloras kustību”; Valdis Muktupāvels “Vēsturisks atskats Pulkā eimu, pulkā teku norisēs un tradicionālās muzicēšanas apgūšanas problēmās”; Agate Rapa “Par PEPT sākotni”, Anete Krlsone “Bērnu tautastērpi un dziesmotie svētki Latvijā”, Dace Circene “Tradicionālā dejošana un priekšnesuma estētika: tradicionālās dejošanas konkursa Vedam danci” pieredzes analīze; izveidoti 14 apraksti par PEPT dabību Latvijas novados; izveidota rakstu krājuma “Gudru ņēmu padomiņu koncepcija”, sagatavoti nošu materiāli un rotaļu apraksti kā arī folkloras konkursu videopārskati.

Bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku 2014″

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts „Bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku 2014” VKKF finansējums EUR 15.000.izlietots, lai nodrošinātu 1195 dalībnieku no 77 bērnu un jauniešu folkloras kopām 4 folkloras koncertus – atklāšanas koncerts Uz dāldera riņķi griezu, koncerts Novadu sasaukšanās, kurā ar savām ar savām 7 minūšu lokālās tradīcijas programmām uzstājās dalībnieki, folkloras konkursu uzvarētāju koncertu Man pašam bagātība, sava lepna dzīvošana un Novadu koncertu – Nu atnāca svētku diena, izveidotu divas interaktīvu norišu un tematisko darbnīcu takas Jēkabpilī un Viesītē, rotaļu programmu, labdarības koncertus Biržos, Elkšņos, Ritē, Jēkabpilī un festivāla danču vakaru, stāstu vakaru.

Starptautiskā folkloras festivāla Baltica sagatavošana un ieskaņas sarīkojumi: tradicionālās kultūras aktualizēšana mūsdienu situācijā

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru īstenots projekts „Starptautiskā folkloras festivāla Baltica sagatavošana un ieskaņas sarīkojumi: tradicionālās kultūras aktualizēšana mūsdienu situācijā” VKKF finansējums EUR 4700 izlietots, lai sarīkotu 5 seminārus Latvijas vēsturiskajos novados – Semināra programma sadarbībā ar Nacionālo kultūras centru tika veidota 2 blokos. Pirmajā daļa bija veltīta ar festivālu saistītajiem organizatoriskajiem jautājumiem – kopu vadītājiem tika prezentēta festivāla koncepcija (Māra Mellēna), norises plāns (Gita Lancere), novadu dziesmu programmas norise Rīgā un Rēzeknē (Dina Liepa, Rasma Igaune), festivāla ieskaņas sarīkojumu ideja un norises plāns (Pēteris Jansons). Otrā daļa bija paredzēta, lai nodrošinātu folkloras kopu mākslinieciskā līmeņa paaugstināšanos – tajā tika aktualizēti folkloras kopu vizuālā noformējuma un tautas tērpa valkāšanas jautājumi (atbilstoši katra novada specifikai situāciju analizēja Linda Rubena) un padziļināti apgūtas tradicionālās dziedāšanas prasmes (Zane Šmite). Kopējais semināru apmeklējums (pavisam kopā 140 apmeklētāji no 132 folkloras kopām un novadu pašvaldībām) rāda, ka apmeklējums ir augstāks, nekā gadījumos, kad notiek viens kopīgs seminārs Rīgā. Tāpat būtiski, ka izbraukuma semināros bija vairāk iespēju sarunām par tematiem, kas aktuāli katram novadam. Vēl projekta ietvaros tika apzinātas 27 ieskaņu sarīkojumu norises vietas, izvēlēti šo norišu vadītāji, izveidota festivāla zīme, kas lietojama gan ieskaņu sarīkojums, gan festivāla Baltica 2015 norisēs.

Stāstnieku konkursa Anekdošu virpulis 2014 fināls

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību tika īstenoti projekti „Stāstnieku konkursa Anekdošu virpulis 2014 fināls”, VKKF finansējums EUR1900 un „2014 gada folkloras konkursu fināli” VKKF finansējums EUR 4000.

īstenotie projekti

2013. gads

Bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās pilnveides kursi

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts „Bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās pilnveides kursi”, finansējums Ls 1160,- (tūkstotis simtu sešdesmit latu) izlietots bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju dziedātprasmju, muzicēšanas un dejošanas prasmju apmācības metodikas pilnveidošanai un bērnu un jauniešu folkloras kopu lokālo tradīciju prezentācijas prasmju pilnveidošanai, kas atspoguļojās 2013. gada Pulkā eimu, pulkā teku Nacionālajā sarīkojumā Kuldīgā un Alsungā, kā arī bērnu un jauniešu folkloras koncertā „Zvaigžņu sega” XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV deju svētkos.

Bērnu un jauniešu folkloras svētku “Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālais sarīkojums Kuldīgā un Alsungā

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts „Bērnu un jauniešu folkloras svētku “Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālais sarīkojums Kuldīgā un Alsungā 18., un 19. maijā 2013. gadā, VKKF Finansējums Ls 6000 (seši tūkstoši latu) izlietots, lai nodrošinātu 1002 dalībnieku no 67  bērnu un jauniešu folkloras kopām 5 folkloras koncertus (Atklāšana Kuldīgas 1905. gada parkā, folkloras konkursu uzvarētāju koncerts Alsungas baznīcā, folkloras kopu koncerts Alsungas vidusskolā un Kultūras namā, novadu koncerts Ziedulejas estrādē Alsungā), rotaļu un spēļu sarīkojumu un interaktīvās nodarbības pilsētas takā „Kuldīgas ābece”.

Dziesmu svētku folkloras diena 2013. gada 6.jūlijā

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru tika realizēts projekts „Dziesmu svētku folkloras diena 2013. gada 6.jūlijā”. Biedrība „Aprika” šī projekta sagatavoja interaktīvo darbnīcu scenārijus, norises plānus, slēdza līgumus ar norišu un darbnīcu vadītājiem, kā arī nodrošināja visas Latvijas folkloras skolotāju un jauniešu kopu vadītāju iesaisti minētā projekta aktivitātēs.

Atbalsts biedrības „Aprika” īstenoto aktivitāšu administrēšanai

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts „Atbalsts biedrības „Aprika” īstenoto aktivitāšu administrēšanai, VKKF finansējums Ls 3000 (trīs tūkstoši latu) izlietots XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku folkloras dienas pasākumu administrēšanai, „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālā sarīkojuma administrēšanai un bērnu un jauniešu folkloras konkursu finālu sagatavošanas administrēšanai.

2013. gada folkloras konkursu fināli tradicionālā dziedāšanā, dejošanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem

Ar Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību tika īstenoti projekti „2013. gada folkloras konkursu fināli tradicionālā dziedāšanā, dejošanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem” (Finansējums Ls 1270), „Konkursa „Anekdošu virpulis” fināls“ (finansējums Ls 580) un „Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2013” fināls: rīkošana, dokumentēšana, stāstīšanas tradīciju iedzīvināšana” (Finansējums Ls 1300).