VKKF atbalstīs projekts 2020-1TRK010 “Folkloras skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide 2020.gada marts-jūnijs”, pagarināts līdz 30.10.2020. Projektu īstenojot tika sagatavota kursu programma „Rotaļas ar dziedāšanu un kopmuzicēšana – palīgs caurviju kompetenču veidošanā”, kas  folkloras skolotājiem deva iespēju dziedātprasmju, dejotprasmju un muzicēšanas prasmju apgūšanas metodikas pilnveidei, vienlaikus nodrošinot reģiona lokālo tradīciju aktualizāciju folkloras kopu darbībā, lai veiksmīgi izveidotu folkloras kopas repertuāru un programmu. Īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbības dažādām iespējām starp tradīcijas nesējiem un tās mantiniekiem  kā arī kopu dalībnieku savstarpēju sadarbību veicinošiem uzdevumiem ārkārtas stāvokļa un ierobežotas pulcēšanās apstākļos.  Apliecību par kursu programmas veiksmīgu apgūšanu saņēma 43 dalībnieki. Atsevišķas kursu nodarbības virtuāli apmeklēja līdz 70 dalībniekiem. Dažiem dalībniekiem traucēja nestabils interneta pieslēgums.  Projekta mērķi sasniegti un uzdevumi izpildīti, vienlaikus radot jaunus mērķus, kuru sasniegšana ir nākamās kursu programmas uzdevums.

VKKF atbalstīts projekts Nr. 2020-1-TRK-M88017 “Gadskārtas.lv” mērķprogrammā “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs”. Pašlaik pilnā sparā norit projekta realizācija – mājas lapas restrukturizācija, folkloras ieraksti atbilstoši plānam un tekstu sagatavošana. Projektu plānots pabeigt 31.12.2020.

VKKF atbalstīts projekts Nr. 2020-1STPM06016  “Bērnu un jauniešu folkloras programma Rotā saule, rotā bite XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos” plānotajā termiņa netika realizēts nepārvaramu apstākļu dēļ un atrodas virzībā uz realizēšanu 2021. gada vasarā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku ietvarā, izstrādājot arvien jaunas norises versijas atbilstoši strauji mainīgajai epidemioloģiskajai situācijai valstī.”

VKKF atbalstīts projekts 2020-1TRKM03002 “TKB Aprika interneta mājas lapas www.aprika.lv uzturēšana, papildināšana, dokumentēto materiālu arhivēšana un biedrības veiktspējas veicināšana.” Projekts nodrošina ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu pieejamību, savukārt par projekta līdzekļiem iegādātā tehnika tiek izmantota kursu un semināru organizēšanā, pasākumu dokumentēšanā, kā arī izdales materiālu pavairošanā. Folkloras kopu pedagogiem tiek nodrošināta  metodisko  materiālu pieejamība, kurus ievietojam mājas lapā un tiešsaistes semināru ieraksti un prezentācijas.