2023. gada 1. un 2. jūnijā norisinājās Folkloras skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides kursi 2022./2023. mācību gadam. Kursu tēma bija “Dzīvais mantojums un lokālo tradīciju daudzveidība: amatniecība, prasmes un to attīstīšanas veidi”. Kursi noslēdzās ar vairākām, šajā mācību gadā vēl neaplūkotām tēmām, proti:

  1. Ritma izjūtas attīstīšana, kociņi kā instruments dziedāšanas metroritmu apguvē. Pasniedzēja Lauma Bērza
  2. Pirmie soļi tradicionālās muzicēšanas apguvē – ritmizēšanas un sadarbības iemaņu attīstīšana kopmuzicēšanai. Pasniedzēja Liene Brence
  3. Ceļā uz PEPT 40 – padarītais un darāmais. Vadīja: Māra Mellēna un Dina Liepa
  4. Tradicionālās dejas apguve. Pasniedzēja Sandra Stare

Kursu ietvaros dalībniekiem bija iespēja arī piedalīties vairākās, ar amatniecību un amata prasmju apgūšanu saistītās eskursijās.